Logotyp_Strandtorp_vit-bakgrund - vit_ram

Strandtorps golfklubb
Protokoll: 2020-02-11
Plats: Smedjegatan 10. Oskarström
Kallade: Tommy Andersson, Lisa Andersson, Margareta
Persson, Christina Carlstedt. Adjungerande Medlem Jerker
Persson.
Närvarande alla kallade.
1. Mötets öppnande av Tommy Andersson
2. Dagordningen godkändes.
3. Margareta Persson valdes till justerare.
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Budgeten är god. Balans överförd till 2020 är 41.214:37
kr..
6. Beslutat att följa förra årets budget, kommer att redovisas på
årsmötet
7. Förberedelser för årsmötet: Samma lokal som förra året
bokad på Metallhuset. 200226 kl 18.00.
Jerker redovisar priser på smörgåstårta, beslutar att beställa på
CityGross..
Tommy skall fråga Andreas från Bolaget om att deltaga i
årsmötet.
8. Vi har erhållit beställda priser och plaketter , vilka kommer
att delas ut på årsmötet.
9. övriga frågor:
- Per Stanne vidtalad att deltaga i årsmötet.

- Tyst minut för medlemmar som gått bort under året, ingen
nämnd vid namn.
- Den officiella E-mail adressen skall spridas till kontakter i och
utanför golf klubben.
- Kolla informationen på idrott on line angående vår E-mail
adress.
- Eget postfack på Strandtorp för post till Golf klubben.
- Inga skrivelser.

Nästa möte: Måndag 2020-03-23 kl 17.00 på Lindqvistgatan 3
Halmstad
Ordförande tackade för mötet.

Ordförande Sekreterare

Tommy Andersson Christina Carlstedt

Justerare
Margareta Persson.

Strandtorps golfklubb
Protokoll: 2020-01-13 Plats: Karl Xl:s väg 19 Halmstad
Kallade: Tommy Andersson, Lisa Andersson, Margareta
Persson, Christina Carlstedt. Adjungerande Medlem Jerker
Persson.
Närvarande alla kallade.
1. Mötets öppnande av Tommy Andersson
2. Dagordningen godkändes.
3. Margareta Persson valdes till justerare.
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport; ekonomin är god.
Vi har nu erhållit pengar för årets tävlingar, dessutom betalt
10.000 kr till Bolaget för sponsring av Tee .
6. Budget för 2020. Bestämdes att följa förra årets budget med
några små justeringar.
7. Förberedelser för årsmötet: Samma lokal som förra året
bokad på Metallhuset. 200226 kl 18.00.
Vi beslutar att bjuda på Smörgåstårta och Kaffe.
Per Stanne är tillfrågad om han vill hålla i ordförandeskapet på
årsmötet.
8.Priser och plaketter för tidigare vinnare är beställda (20
stycken) och kommer att delas ut på årsmötet.
9. * Titta över stadgarna, de var antagna 2002, behöver
uppdateras. Jerker skall ta tag i detta. Styrelsen ska göra detta
efter årsmötet.

Nästa möte 200211 KL 16.00 Smedjegatan 10 Oskarström.
Ordförande tackade för mötet.

Ordförande Sekreterare

Tommy Andersson Christina Carlstedt

Justerare
Margareta Persson.


 
Protokoll: 2019-10-28             Plats: Norra vägen 9
 
Kallade: Tommy Andersson, Lisa Andersson, Margareta Persson, Christina Carlstedt. Adjungerande Medlem Jerker Persson.
 
Närvarande alla kallade.
 
1. Mötets öppnande av Tommy Andersson
 
2. Dagordningen godkändes
 
3. Margareta Persson valdes till justerare.
 
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
 
5. Ekonomisk rapport; ekonomin är god.
   - Väntar inbetalning från sommar tävling.
    - väntar räkning från Bolaget för att kunna betala sponsring  av tee. 
 
6.  Budget 2020, tas upp vid nästa möte. 
 
7. Vid Ordförande konferensen rapporterades  om det nya handikappsystemet.  Vi bör därför tillsätta en handikapp kommitté. 
-Svensk golf tidning, kommer  ut med 3 nummer under 2020. Sedan digital.
- Hallands ladies - Nationell Damlag , dåligt deltagande.  Hur kan vi inspirera fler deltagare.
 
8.K M diskuterades. Hur man skall förfara med åldersklasser och anmälningar.
 Tävlingskommittén får titta på detta.  Inbjuds till nästa möte.
 
9. Aktiviteter som gynnar medlemmarna bordlades till nästa möte.
 
10. Förenings register- Idrott on line, följa upp med nya uppgifter.
Möte 2019-10-28
11. Övriga frågor:
'-Tommy träffade representanter från kommunen, Påpekade vatten från vägen ner på slänten.
- vägen inom området, hur den kommer att användas och återställas.
Tommy kommer att följa upp detta.
* Ett idrotts nät som inte används finns på Fyllinge, skulle passa bra på Strandtorp. Tommy följer upp.
* uppföljning av Engageraredagen. Diskutera Ordning och renhållning med Bolaget. Jerker kommer att följa upp detta.
* Planering av tävlingsverksamheten. Bjuda in Tävlingskommittén till Nästa möte, då vi skall diskutera detta.
* Valberedning skall inbjudas till nästa möte.
* Titta över stadgarna, de var antagna 2002, behöver uppdateras. Jerker skall ta tag i detta.
 
Ordförande tackade för mötet. Mötet avslutades.
 
Frågor att diskutera nästa möte.
*K M åldersklasser
*Budget 2020
*Aktiviteter som gynnar alla medlemmar.
* Tävlingsverksamhet
* Valberedning
 
Nästa möte 26-11-2019 Lindkvistgatan 3. KL 16.00


Ordförande                                   Sekreterare
 
Tommy Andersson                        Christina Carlstedt
 
Justerare


Margareta Persson.

Strandtorps golfklubb
Protokoll: 2019-09-02 Plats: Strandtorps Golfklubb
Kallade: Tommy Andersson, Lisa Andersson, Margareta
Persson, Christina Carlstedt. Adjungerande Medlem Jerker
Persson.
Närvarande alla kallade.
1. Mötets öppnande av Tommy Andersson
2. Dagordningen godkändes
3. Margareta Persson valdes till justerare.
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport; ekonomin är god.
- Väntar utbetalning från sommar tävling.
- väntar räkning från Bolaget för utbetalning av
tee box,
6. Jerker gick igenom svaren från grupparbeten på
engageraredagen. Tidigare utsänt.
Tommy och Jerker skall gå igenom förslagen med Bolaget-
Andreas och Mattias.
7. Föreningsregister fylla i när vi har fått egen e-mail adress.
8. Övriga frågor
* Inbjudan till Ordförande konferens. 19-10-26 kl 9.00 på
Björnhults golfklubb.
Styrelsen beslutar att Tommy Andersson och Jerker Persson
deltar.
-
* K M gick mycket bra .
Diskutera åldersklasser under hösten
- önskan om plaketter till vinnare

Styrelsen beslutade att detta skulle inköpas.

protokoll 2019-09-02
* Tidigare rapporterade avstängning av medlem.
vid överklagan har Hallands Golfförbund beslutat att tidigare
beslut står fast.
Nästa möte 19-10-28 kl 16.00 plats Norra vägen 9 vån 3
Ordförande tackade för mötet. Mötet avslutades.
Frågor att diskutera nästa möte.
*K M åldersklasser
*Budget 2020
*Aktiviteter som gynnar alla medlemmar.
* förenings register
* rapport från Ordförande konferens.

Ordförande Sekreterare

Tommy Andersson Christina Carlstedt

Justerare

Margareta Persson.

Strandtorps Golfklubb
Protokoll   2019-07-29                   Plats: Strandtorps golfklubb
Kallade.: Tommy Andersson, Lisa Andersson, Margareta Persson. Christina Carlstedt.
Även Kallade: Andreas Alexandersson, Per Åhlund, Jerker Persson.
Närvarande: alla kallade
1. Mötet öppnades av ordförande Tommy Andersson.
2. Dagordningen Godkändes
3. Val av Justeringsperson: Margareta Persson valdes
4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Adjungerande medlem: Jerker Persson valdes till adjungerande styrelseledamot.
6. Engageraredagen Diskuterades, ansvars område och schema. Dela kostnader Bolaget och klubben 50/50. Se bilaga 1.
7. Halmstads Kommuns föreningsregister. Har fått ansöknings handlingar att fylla i. Då vi behöver E-mall adress, får detta bero till vi har denna. Skall Tas upp nästa styrelsemöte
8. Ekonomisk rapport: Lisa lämnade en skriftlig rapport. Vår ekonomi är god. 
9. Tävlingskommite: Sommartävlingarna har gått bra.
10. övriga frågor:
  Diskuterade Jerker Perssons uppgifter: -arbeta med styrelsens sida på Strandtorps golfklubbs Hemsida.
- Skapa E- mail adress.
-Baja Maja.  Tommy Andersson skall ta fram uppgifter på eventuellt Hyra eller köpa, kostnader. Dessutom var kan den i så fall placeras.
11. Nästa möte: 2019-09-02 kl : 17.00
12. ordförande tackade för mötet. Mötets avslutande .

Ordförande                                Sekreterare
 
Tommy Andersson                      Christina Carlstedt

Justerare

Margareta Persson
 

PROTOKOLL  STRANDTORPS GOLF KLUBB 2019-07-15
 
PLATS: STRANDTORPS GK   KL: 17.00
 
Närvarande: Tommy Andersson, Lisa Andersson, Margareta Persson, Christina Carlstedt.
 
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare. Beslut att välja Margareta Persson att justera protokoll.
4. Föregående godkändes och lades till handlingarna.
5. Kassör Lisa Andersson informerade om ekonomiska situationen
6. Övriga frågor:
 * SCANDINAVIAN OPEN AT HILLS. Styrelsen hade diskuterat at eventuellt sponsra resa till Scandinavian open, men p g a  svårigheter att administrera resan har styrelsen beslutat att inte gå vidare med detta.

 *Sponsor av Tee. Styrelsen beslutade att inte gå ut med en generell förfrågan, då vi anser att vi är valda att ta beslut å medlemmarna vägnar.    Styrelsen beslutade att sponsra med 10.000-Kr.
 
* Ordförande Tommy Andersson har varit i kontakt med Swedbank för att bli registrerad och ha tillgång till samtliga banktjänster.
 
* Kassör Lisa Andersson har haft kontakt med Skatteverket , ansökt om Deklarationsbefrielse.
 Föreningen har beviljats deklarations befrielse för 5 år. gällande 2018-2022.
 
* Ordförande Tommy Andersson har varit i kontakt med Halmstads Kommuns Företagsregister. Ordförande skall fylla i Kontaktpersoner och lämna in.
 
 *Vi har nu fått utbetalt till oss från Bolaget tävlingsintäckter - 4.595 Kr.
 
 *Vi har fått en skrivelse från Halmstads Golfförbund , juridiska kommitté. Lästes och lades till Handlingarna.
 
 * Bestämdes att Ordförande skall attestera reseräkningar från kassör Lisa Andersson.
 
 *Robert Makek som är suppleant har avgått men inte skriftligt avsagt sig denna post. Ordförande Tommy Andersson skall kontakta honom angående detta.
 
 *Styrelsen beslutade att  rösta in en adjungerande medlem.  Som kan arbeta med vår hemsida.
Förslag Jerker Persson.
 
 *Nästa Möte 29/7-19    Kl 17.00 på Strandtorp GK
Vid detta möte skall vi diskutera Engageraredagen .
Kallas Andreas Alexandersson, Per Åhlund, Jerker Persson.
 
Ordförande tackade för gott samarbete. Mötet avslutades.
 
 
Vid Protokollet                                                   Justerare
 
 
Christina Carlstedt                                              Margareta Persson
 
 
 
Ordförande
 
 
Tommy Andersson

Protokoll Strandtorps Golf Klubb 2019-06-10
Plats: Strandtorp GK, Klubbhuset      Tid 17:00    
Styrelsemöte 3
Närvarande: Dan Gustavsson, Lisbeth ”Lisa” Andersson, Christina Carlstedt Borg, Tommy Andersson, Jerker Persson, Margareta Persson
Adjungerade: Per Åhlund, Andreas Alexandersson
1. Mötets Öppnande. Ordf. hälsade samtliga välkomna.
2. Mötet behörigt utlyst. Godkändes.
3. Val av ordförande och sekreterare om någon saknas. Punkten lämnades utan åtgärd.
4. Justering av föregående protokoll. Förelåg inget ojusterat protokoll. 
Antekningarna från den 13 maj. Arbetsmötet inför Golfens Dag med fördelning av arbetsuppgifter. Godkändes.
5. Inbjudna adjungerade har ordet:
Per Åhlund, ordf. Tävlingskommittén redogjorde för genomförda tävlingar. Tyvärr blev den första tävlingen för året inställd p.g.a. alltför få anmälningar. Gökottegolfen blev lyckad med relativt bra antal deltagande. Till Flaggtävlingen var det så många anmälda att det fick upprättas ”väntelista” för att kunna få delta i tävlingen. Mycket positivt att det är ett så stort intresse att delta i tävlingen. Framkom i diskussionen att det är önskvärt att se över formen för Klubb Mästerskapet till nästa år. Per ska se över möjligheterna till att ha en annan form för denna tävling. Dan Gustavsson väckte tanken om att genomföra en tävling i samband med att Ishockeysäsongen startar.  Formen för denna var inte klar.
Andreas Alexandersson, ägare till Strandtorp Golf och Fritid redovisade vad som är i planen för arbeten på banan. Förutom normalt underhållsarbete av fairways och greener så kommer utslagsplatserna att komma på plats efter hand. Utslagsplatsen på    Hål 1 är färdigställt.
FARLIGT SPEL!
Andreas redogjorde för incidenter som inträffat i samband med farligt spel. Banpersonal i arbete på banan har vid flera tillfällen, under senare tid, varit ytterst nära att bli träffad av bollar som spelats ut från tee. Spelas en golfboll på ett sådant sätt att den utsätter en banarbetare, eller spelare, för fara kan det medföra avstängning från allt golfspel, på en längre tid.  
6. Skrivelser/Rapporter
Inga inkomna skrivelser redovisades.
Rapporter
Dan redovisade kontakten med Hills GK ang. kostnad för inträde i samband med Scandinavian Invitation.  Dan har också varit i kontakt med Veinge Buss för att få kostnadsförslag för abonnerande av buss till tävlingen på Hills GK.
Enkät med fråga ang. sponsring av en utslagsplats, TEE, till medlemmarna. Om en majoritet av medlemmarna är för att klubben ska sponsra en utslagsplats av medel ur klubbkassan kommer klubben att anslå ett belopp om max 10 000 kr.
I samma enkät frågas det också om intresset att följa med till Hills GK och Scandinavian Invitation-tävlingen. Priset för att följa med kommer att vara 400 kr per deltagare. I detta ingår det bussresan och inträdet till Hills GK under en tävlingsdag. Enkäten kommer att skickas ut via mail under vecka 24. Svar på både frågan om sponsring och deltagande vid resan till Hills GK ska skickas in senast den 30:e juni 2019.
Utvärderingen av arrangemangen under Golfens Dag. Det blev mycket positivt gensvar av de som kom denna dag. Det tillkom också minst 4 nya medlemmar. Andreas Alexandersson var också nöjd med hur dagen hade avlöpt.
7. Övriga frågor
Engageradag. Den 18/8-19 kl 10:00
Beslutades att de som ingår i Styrelsen, Banpersonal, Tävlingskommitténs ledamöter, ansvariga för Damligan, Strandligan och H55+(Gubbaligan), samt de som varit med och arbetat på klubben (och som bolaget bjuder in) ska bjudas in.
Tanken med dagen är att få ett utbyte av idéer kring banan, i ett kortare grupparbete, vad som är bra, vad som kan göras bättre och idéer kring utveckling av banan. Möjliga och önsketänkende! 
Sedan kommer det att genomföras en liten tävling över nio hål, för de som vill. Det kommer att serveras kaffe och fralla klockan 10:00. Efter genomförd tävling serveras det Rostbiff och potatissallad. Läsk och vatten finns också.
Kostnaderna för genomförandet av dagen och förtäring delas lika mellan Klubben och Bolaget.
Milersättning vid brukande av egen bil.
Beslutades att milersättning ska utgå med den summa som enligt Skatteverkets normer gäller för skattefri ersättning, för närvarande kr 18,50. Beslutet gäller retroaktivt från 1 mars 2019.
Ersättningen gäller om man har en sträcka som överstiger 12 km för att ta sig till en förrättning påkallad av klubben. Vanligtvis från hemmet till förrättningsplats. Kan i undantagsfall gälla med utgångspunkt från annan plats vilket ska ha godkänts av Ordförande och Kassör. 
Kommunikation inom styrelsen och med medlemmarna.
Det är viktigt att styrelsens medlemmar är uppdaterade i olika frågor som gäller klubbens verksamhet och även det som sker i och kring golfbanan. Telefon, sms och mail ska användas för att hålla samtliga uppdaterade.
I fråga om information och kommunikation med medlemmarna så kommer det att upprättas en flik på hemsidan som kommer att innehålla information från klubbens verksamhet. Önskvärt att det framgår vilka som ingår i styrelsen (kanske med bild?). Likaså att protokoll och anteckningar från styrelsen arbete och sammanträden finns att tillgå. Aktualiteter som kommer upp kan också finnas med under denna flik.
Justering av protokoll.
Det beslutades att protokoll och anteckningar från styrelsen sammankomster ska justeras vid näskommande möte med styrelsen.
Kommande möten i styrelsen.
29/7 kl 17:00 Plats Klubbhuset Strandtorp GK
2/9  kl 17:00  Plats Klubbhuset Strandtorp GK
28/10  Tid och plats beslutas senare
8 Avslutning på mötet.
Ordförande tackade för visa intresse och avslutade mötet

Ordförande            Vid protokollet


Dan Gustavsson        Jerker Persson

 

Anteckningar förda vid möte med Styrelsen för Strandtorp GK den 13 Maj 2019.
Plats: Karl XI väg 19 klockan 18:00
Närvarande: Dan Gustavsson, Lisa Andersson, Tommy Andersson, Jerker Persson, Christina Carlstedt Borg och Margareta Persson
Arbetsmöte inför Golfens Dag med fördelning om vem som gör vad.
1. Affischen trycks upp och sätts sedan upp på de platser som är aktuella bl.a. inom Högskolans Lokaler. Tommy ordnar detta. (vissa justeringar av affischens utformning görs av Jerker)
2: Dan ansvarar för puttningstävlingen och kontakten med Robert Makek för utformningen av banuppställning. Dan sätter bana. Den 25:e är Dan med fram till kl.12:00 och hanterar puttningstävlingen. Därefter är det Christina och Margareta som hanterar puttningstävlingen.
3. Tävlingen med Chippning på övningsfältet ansvara Tommy och Jerker för. Det ska under dagen alltid finnas en av utsedda ansvariga på plats för att assistera vid de olika stationerna, 3 stycken. En för långa inspel, en för pricktävling i övningskorg och en för slag över bunker.
4. Visten till puttningstävlingen, ett presentkort på 1500 kr, och ett antal golf grejer som utgör priser till chipptävlingen för max 800 kr inhandlas antingen på HK outlet, Båstad, och/eller på Dormy, Ängelholm. Tommy och Jerker ansvarar för detta. Klubben står för bränslekostnaden för transporten Halmstad-Ängelholm t.o.r.
5. Grillning av korv och hamburgare. Inköp av Hamburgare, hamburgerbröd, dressing, bostongurka, torkad lök, tomatketchup, sallad och tomater ska ordnas. Även läsk och vatten ordnas.  Lisa och Margareta ansvar för detta.
6. Dan kollar med Christopher Svarvar om kostnaden för hans medverkan för Clinic genomgångar. Kostnaden för Christophers medverkan får ej överstiga 1000 kr. 
7. Förberedelse och iordningställande av de olika aktiviteterna startar kl. 9.00. Samtliga i styrelsen ska vara på plats då.
8. Resan till Hills GK och Scandinavian Invitation den 24/8 bereds av Dan. Klubben står för kostnaden för en buss som tar 50 passagerare. Paketpriset för resa och inträde är, per person, 400kr.
9. Enligt tidigare beslut ska det skickas ut en enkät för att undersöka medlemmarnas ståndpunkt angående sponsring av ny utslagsplats på ett hål på Strandtorps GK. Om det framgår att en majoritet av de medlemmar som svara, är positiva till att sponsra en ny utslagsplats så bistår klubben med en summa av max 10000 kr.  
I samma enkät kommer det att ställas frågan om intresset av att följa med till Hills GK och Scandinavian Invitation. Positivt svar innebär att man har anmält att man följer med och ska betala 400 kr. Plats erhålls i tur och ordning som svar kommer in. Antalet är maximerat till 50 personer.    Dan ansvarar för utskick och mottagande av enkäten.
Ordförande             Vid anteckningarna        
Dan Gustavsson        Jerker Persson