Logotyp_Strandtorp_vit-bakgrund - vit_ram
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE STRANDTORPS GK 210818
     Plats: Strandtorps golf klubb.  Tid  13.00
 
Kallade: Jerker Persson , Christian Sörensson, Christina Carlstedt-Borg, Margareta Persson, Tommy Andersson, Lisa Andersson, Tommy Bundessen.
Adjungerande Andreas Alexandersson Bolaget och Per Åhlund tävlingskommitte. Frånvarande Per Åhlund.

Mötet öppnande. Ordförande hälsade alla välkomna, 
Clas Björklund från SGF och Malin Eriksson RF-SISU hälsades också välkomna.

2. Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkändes.

3. Val av Justerare: Till Justerare valdes Tommy Bundesen

4. Föregående mötesprotokoll; Godkändes och lades till handlingarna.

5.  Möte med Claes Björklund från SGF och Malin Eriksson på RF-SISU. 
Clas Björklund SGF klubbrådgivare informerade om hjälp med att utveckla golfklubbens arbete. Det finns redan  digitala utbildningar, som kan användas i studiecirkel form.  Bland annat, Att leda en golfklubb. ”introduktion till styrelsearbete i en golfklubb”.                                          
Det finns också korta utbildningar ” PITCH” 9 korta utbildningar. 
Dessa utbildningar kan också samordnas med Malin Eriksson på RF-SISU.
Claes kan också hjälpa oss med information och hjälpmedel för vårt samarbete mellan Golfklubben och Bolaget, bland annat utarbetade Mallar för avtal som kan använda helt eller delvis. Det finns också uppdaterade stadgar för Golfklubbar.
RF-SISU kan hjälpa oss med utbildning i bland annat Hjärtstartare.
 De kan också hjälpa oss med utveckling av ungdomsverksamhet och föreningsutveckling.
 Styrelsen kommer att fortsätta arbeta med att utveckla detta samarbete. 

6. Ekonomi. Tävlingsverksamheten har kommit igång igen vilket har gjort att vi har fått nya inkomster. Vi har nu 43.723:76 Kr i Kassan.

7. Återrapportering
– Bullervall, Andreas har möte med kommunen den 1/9-
 - Väg genom området Andreas har fortsatt kontakt med kommunen om detta.
 -Ny cykel- väg planerad att följa järnvägen i skogen längs med 6:ans fairway.

Styrelsemöte 210818                                                                                               sid2
 - fadderverksamhet,  har inte varit så utnyttjad som vi trodde att den skulle bli. Får utreda detta och utveckla till nästa år.

8. Tävlingsverksamheten – Tävlingsverksamheten har  återupptagits och vi har haft 285 personer som har startat i dessa tävlingar. Margareta Persson har övertagit denna uppgift efter Per Åhlund som inte orkar med detta längre.  Margareta hoppas att hon kommer att få hjälp att planera och fullfölja fortsatta tävlingar.


9. Rapport från Bolaget.: Andreas Alexandersson informerar om bolagets utveckling, -medlemsantalet har ökat, men greenfeeavgifterna något lägre i år.
 - NY bollränna , diskuterade hur den skall fungera under  tider med högt tryck.
  Andreas på bolagets vägnar uppskattar mycket den hjälp de får av medlemmarna.

10. Inkomna skrivelser.  HGDF Inbjudan till Ordförande och klubbchefs möte torsdag 9/9-21 kl 18.00, Björnhults Golf klubb.

11. Övriga frågor: *Engageraredagen 29/8-21 KL 10.00. 
                             *K M  5/9-21 


12. Beslut:
* Till HGDF ordförandemöte beslöts att Jerker Persson och Andreas Alexandersson skall representera Strandtorps Golfklubb .
* Till Engageraredagen beslöts att Margareta håller i tävling och Tommy och Tommy håller i  Grillningen. Andreas skall skicka ut inbjudan så fort som möjligt.
* Kurs för användande av hjärtstartare, i samarbete med RF-SISU.

13. Nästa möte.   Tisdag 14/9-21 kl 15.00 Strandtorps Golfklubb .


14 Mötet avslutas.


Ordförande                                                     Sekreterare
Jerker Persson                                                 Christina Carlstedt-Borg
 

Justerare
Tommy Bundessen

PROTOKOLL EXTRA STYRELSEMÖTE PER TELEFON
210822
 
Deltagare: Jerker Persson, Margareta Persson,Tommy Andersson,
Christian Sörensson, Christina Carlstedt, Lisa Andersson.
 
ENGAGERAREDAGEN  29/8-21
Jerker Persson sammankallade mötet på grund av att inbjudan till den inplanerade Engageraredagen inte har skickats ut av Strandtorp Golf och Fritid AB, till dags dato.
 
Styrelsen tycker enhälligt att mindre än en veckas framförhållning inte är tillräckligt.
Många av de personer som hjälper till för ökad trivsel och kvalitet på golfbanan bor i andra delar av landet och behöver mer tid för planering av deltagande.
 
Dessutom kan inte företrädarna för AB:t, Andreas eller Mathias, delta. Styrelsen anser att det är deras tack till de som hjälpt till på klubben, som i huvudsak är syftet och det väsentliga med detta arrangemang. 
 
Vi har beslutat att ställa in arrangemanget den 29/8-21. Återkommer eventuellt med ett senare datum.
 
Styrelsen Strandtorp Golf Klubb


Ordförande                                           Sekreterare
Jerker Persson                                      Christina Carlstedt
 

PROTOKOLL  STYRELSEMÖTE STRANDTORPS GK
210609
     Plats: Strandtorps golf klubb.  Tid 15:00
 
Kallade: Jerker Persson , Margareta Persson, Tommy Andersson, Christian Sörensson, Lisa Andersson, Tommy Bundessen. Adjungerande Andreas Alexandersson Bolaget och Per Ålund tävlingskommitte. 1.     Mötet öppnande: Ordförförande hälsade alla välkomna. Frånvarande Tommy Andersson och Per Åhlund.
2.     Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 
3.     Val av Justerare: Till Justerare valdes Tommy Bundessen.
4.     Föregående mötesprotokoll.: Föregående mötesprotokoll Godkändes och lades till handlingarna.
5.     Ekonomi: Ekonomin är oförändrad.
6.     Återrapportering:-Kostnader för hyra av nya vagnar , frågan tas upp under punkt 8.
                           - Bullervall-Ordförande Jerker Persson har varit i kontakt med Kommunens representant Magnus Sjöberg. Avvaktar vidare utredning.
                           - Väg genom området –  Frågan tas upp under punkt 8.
                           -SISU Ordförande Jerker  har haft kontakt med Claes Björklund Klubbrådgivare på Svenska Golfförbundet  Väst , hur vi som klubb kan deltaga i utbildning som kan gagna klubbens  vidare utveckling.Vi kommer att fortsätta detta samarbete.
                            - Fadderverksamhet. Informationsbroschyr, ges nu till alla nya medlemmar. Lista  på medlemmar  som är intresserade att hjälpa till, finns i receptionen.
7.                                    Tävlingsverksamheten: Tävlingsverksamheten kommer att starta upp enligt tidigare meddelat schema.
8.                                     Rapport från Bolaget.: Andreas rapporterar från Bolaget.
- Medlemskaper har ökat och har nu ca 800 medlemmar.
- Tidsbokning olika varianter har  diskuterats,  Bolaget har tittat på en ny typ av bollränna för att minska väntetiden vid hög belastning.
-Banvärdar.  Detta skall organiseras.
-Hyra av vagnar. Bolaget har bestämt att 10 kr för medlemmar och greenfee gäster 30 kr. eventuellt ett säsongskort för medlemmar 50 kr.
-Vägen genom området och eventuella skyltar som varnar för golfare. Bolaget har kontakt med kommunen och Entrepenören i denna fråga. 
- Parkeringen kommer inte att bli asfalterad för tillfället.
-Nya Rangebollar, är beställda men går inte att få tag på i nuläget.
- Evelina  Hjälp på deltid i receptionen. 
 
Styrlsemöte  210609                                                                            sid 2


9.                                    inkomna skrivelser. - Clas Björklund vill träffa styrelsen för fortsatt samarbete  och vidare information .


10.                               Beslut: Samarbetsavtal mellan Bolaget och golfklubben ät nu undertecknat av parterna.


11.                               Övriga frågor. Inga.


12.                               Nästa styrelsemöte  210818 kl 15.00 på Strandtorpsgolfklubb.


13.                               Mötet avslutas
 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE STRANDTORPS GK
2100512
     Plats: Strandtorps golf klubb.  Tid 15.30.
 
Kallade: Jerker Persson , Margareta Persson, Tommy Andersson, Christian Sörensson, Lisa Andersson, Tommy Bundessen. Adjungerande Andreas Alexandersson Bolaget och Per Ålund tävlingskommitte. Representant från valberedningen Agneta Nilsson.1.     Mötet öppnande:  Ordförande hälsade alla välkomna. Frånvarande Lisa Andersson, Tommy Bundessen och Andreas Alexandersson.
Agneta Nilsson från valberedningen presenterade sig själv, och tidigare erfarenhet från  föreningsverksamhet.


2.                                    Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes.


3.                                    Val av Justerare: Till Justerare valdes Margareta Persson.


4.                                    Föregående mötesprotokoll: Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.


5.                                    Ekonomi:  Ingen förändring .


6.                                    Återrapportering: * Anslagstavlan är nu på plats, Ordförande kommer att  vara ansvarig för informationen.
* Möte med representant från SISU Malin Eriksson genomfördes den 28/4-21.
Allmänna diskussioner kring aktiviteter som kan vara av intresse för vår verksamhet. Vi kommer att boka in vidare möten. Alla som har idéer kom gärna med förslag.
Vidareutbildning av hjärtstartare kan vara ett förslag.
* Ordförande har utarbetat ett förslag på skriftlig information till de som tar grönt kort, angående kontakt inom styrelsen och hjälp med att komma igång med  golfen.


7.                                    Tävlingsverksamhet: Ingen tävlingsverksamhet för närvarande, väntar på vidare besked från Regeringen den 1/6-21


8.                                    Hjärtstartare: Hjärtstartare installerades i Höstas med utbildning av 8 deltagare, mer utbildning skall ske under våren för nya deltagare. Utbildningen skall upprepas vart annat år. Förhöra sig om intresserade från de olika ligorna, ju fler desto bättre.
  
Styrelsemöte  210512                                                           sid 29.                                    Övriga frågor:  *Nya vagnar Diskuterades kostnader för lån av vagn. Förslag , Medlem 10 kr, greenfee gäster  30 kr, ? 
 
                                                                        


9.                                    * Bullervall : Jerker Persson tar kontakt med representant från kommunen Magnus  Sjöberg, nästa vecka.
*Väg genom området , Tommy Andersson har kontakt med Robert Palm från Kommunen.


10.                                Nästa möte Tisdag 210608 kl 10:30 på Strandtorp Golfklubb


11.                                Mötet avslutas.
 

 Strandtorps Golfklubb
Protokoll styrelsemöte 210414  Kl.16.00
Plats: Strandtorps Golfklubb 


Kallade: Jerker Persson, Margareta Persson,Tommy Andersson, Christian Sörensson,Lisa Andersson, Tommy Bundessen, Christina Carlstedt. Andreas Alexandersson, bolaget och Per Åhlund tävlingskommitten.
 
Närvarande: Jerker Persson, Margareta Persson, Tommy Andersson, Christian Sörensson, Lisa Andersson, Tommy Bundessen, Christina Carlstedt.

1. Mötets Öppnande. Ordförande Jerker Persson hälsade alla välkomna

2. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

3. Val av justerare. Till justerare valdes Christian Sörensson.

4.    Föregående mötesprotokoll. Godkändes och lades till handlingarna.

5.    Ekonomi. Vi har nu 33.315:76 KR i kassan.

6.    Introduktionskort. Vi har 2 introduktionskort att dela ut, ett går till
Ordförande Jerker Persson, det andra lottas ut inom styrelsen och erhölls av Christian Sörensson.

7.    Valberedning. Styrelsen har fått förfrågan från en av de valda till valberedning om att få     deltaga i ett styrelsemöte. Styrelsen godkänner detta.

8.    SISU. SISU Idrottens bildningsförbund, Malin Eriksson,  har kontaktat oss för ett möte. Ordförande Jerker Persson kommer att kontakta Malin Eriksson för att bestämma under vilka former detta skall ske.
 
9.    Övriga frågor.
 a) Golfens dag/prova på golf. Bestämdes att senarelägga på grund av Corona restriktioner.
 b) Arbetslag. Andreas och Mats ansvarar för detta. Förslag att intresserade anmäler sig på en lista för att kunna bli kontaktade när hjälp behövs.
 c) Vildsvinsstaket. Håller på att färdigställas.
 d)Anslagstavlan.  Mattias håller i detta och skall snart bli verklighet.
                                                                                                                                  
10.    Beslut                                                                                 
* att flytta fram Golfens dag.
* att låta valberedning deltaga i ett styrelsemöte.
*  att hålla kontakt med SISU
11.    Nästa möte 210512 kl 15.30 på Strandtorp Golf Klubb.
 
Jerker Persson                                 Christina Carlstedt
Ordförande                                      Sekreterare

Christian Sörensson
Justerare

KONSTITUTIONERANDE STYRELSEMÖTE 2020-03-30
 
Kallade: Jerker Persson, Margareta Persson,Lisa Andersson, Tommy
Andersson, Christina Carlstedt, Christian Sörenson, Tommy Bundesen.
Närvarande : Alla kallade.
1. Mötet öppnades av Jerker Persson.
2. Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare av protokoll: Margareta Persson och Tommy
Andersson valdes.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. VAL
a) Val av kassör: Christian Sörenson valdes till kassör.
b) val av sekreterare: Christina Carlstedt till Sekreterare.
c) val av representanter till HGDF: Jerker Persson och Christian
Sörensson valdes
d)Val av firmatecknare: Till firmatecknare valdes Ordförande Jerker
Persson och Kassör Christian Sörenson., att tillsammans eller var för
sig teckna föreningens firma.
e) val av VU ingen åtgärd.
f) Val av adjungerande till Styrelsen:
- Från Aktiebolaget valdes Andreas Alexandesson
- Från Tävlingskommitten valdes Per Åhlund
6. Övriga frågor.
* ENGAGERAREDAG -skall samarbeta med bolaget Andreas
- planeras till Augusti
* MEDLEMSDAG -planeras till slutet på maj.
- Styrelsen skall planera och praktiskt deltaga.
- Samarbeta med Andreas Bolaget
- Samarbete med Christoffer Svarvar.
*ARBETSLAG - samarbeta med bolaget om lämplig dag och lämpligt antal hjälpare.
- vi önskar att frivilliga ställer upp.
*ERSÄTTNING FÖR UTLÄGG godkändes av styrelsen
-present till mötesordförande vid årsmötet.
– inköp av dator till föreningen 5490:-Kr
* HALLANDS GREENFEE.
 Ett flertal Golf Klubbar kommer
att begränsa Hallands Greenfee att gälla Måndagar till Torsdagar.
*BIDRAG TILL FÖRENINGENS VERKSAMHET, detta togs upp
under årsmötet. Jerker har tittat på detta, det verkar som det inte
gäller oss. Nästa ansökningstid är augusti september. Avvaktar.
*FÖRSLAG TILL SAMARBETSAVTAL, fortsatta diskussioner.
7. Mötet avslutas.
Nästa Möte 2021-04-14 kl 15.30 på Strandtorp
 
Ordförande                                                               Sekreterare
 
Jerker Persson                                                         Christina Carlstedt
Justerare                                                                    Justerare
 
Margareta Persson                                                Tommy Andersson

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE STRANDTORPS GK
 
2021-03-23
 
PLATS: digitalt möte p g a rådande omständigheter. Kl 18:00
 
1. Jerker Persson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. En kort minnes stund hölls för bortgångna medlemmar under året.
2. Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade att närvarande medlemmar 21 personer skulle gälla som röstlängd
3. Fråga om mötet utlysts korrekt
Mötet beslutade att mötet utlysts korrekt
4. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes som den förelåg
5. *Val av mötesordförande
Per Stane ́ valdes till mötesordförande
*Val av mötessekreterare
Christina Carlstedt valdes till mötessekreterare
6. Val av Justerare och tillika rösträknare
till justerare och rösträknare valdes Lisa Andersson och Margareta Persson
7. *Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Jerker Persson, godkändes och lades till handlingarna.
*Styrelsens årsredovisning 2020
Lisa Andersson redogjorde för ekonomin, godkändes och lades till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2020.
Revisionsberättelsen godkändes.
9. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive under skott enligt balansräkning.
Årsmöte strandtorps GK 2021-03-23                                                                                                      sid 2
 
Balansräkning visar ett underskott som beror på minskade inkomster p g a pandemin.
Redovisningen godkändes och lades till handlingarna. Utgående balans överfördes till 2021.
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Jerker Persson tackade för förtroendet för det gånga året.
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
Verksamhetsplanen godkändes
12. VAL
a) Val av ordförande, tillika styrelseordförande för en tid av ett år
Jerker Persson valdes
b)Val av 2 ledamöter för 2 år
omval för 2 år valdes Margareta Persson
nyval för 2 år valdes Christian Sörenson
c) Val av 2 suppleanter till styrelsen för en tid av ett år.
-nyval, valdes Lisa Andersson
nyval , valdes Tommy Bundesen
d)Val av 2 revisorer för en tid av 1 år
-omval – valdes Lennart Johansson
– nyval – valdes Jarl Svedertun
e) val av 3 ledamöter i valberedningen, för en tid av ett år, av de valda skall en utses till ordförande.
– till valberedning valdes Per Åhlund, Ivo Toncic, och Agneta Nilsson.
f) val av 3 ledamöter i Tävlingskommittén för en tid av ett år.
Till tävlingskommitté valdes Per Åhlund och Margareta Persson.
1 ytterligare ledamot är önskvärd, hoppas att någon frivillig erbjuder sig.
Årsmöte Strandtorps GK 2021-03-23                                                                                                     sid 3
 
g) Val av 2 ombud till GDF- möten.
Beslutades att Styrelsen utser ombud.
13. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid
inkomna motioner.
Inga motioner inkomna.
14. Övriga frågor
-Jonny Lingstam tog upp frågan angående parkerings platser .
Andreas Alexandersson från Bolaget svarade att man arbetar på detta.
-Jonny Lingstam påminde också att det är möjligt att söka bidrag från kommunen för förlorade intäkter.
Jerker Persson och styrelsen skall utforska detta.
- Informeras att styrelsen arbetar tillsammans med kommunen angående
-Bullervall
- Cykelleden genom området
 Förslag till arbetslag, att hjälpa till på och omkring golfbanan.
Andreas Alexandersson från Bolaget Tackar för det senaste året
I Vildsvinsfrågan, Informerar att han arbetar tillsammans med campingen och kommunen om att sätta upp stängsel, detta får inte begränsa tillgång för gemene man.
- man kommer också att anställa sommarpersonal.
- Svenska Golf förbundet avråder från tävlingar i nuläget, Ligor kan fortgå med förstånd.
Presentation av preliminärt tävlingsprogram
Preliminärt tävlingsprogram sändes ut tillsammans med kallelsen till årsmötet.
Tävlingarnas genomförande kommer att bestämmas i dialog med Golfförbundet och region Halland.
Tävlingarna kommer att läggas upp på Golf.se
 
 
Årsmöte Strandtorps GK 21-03-23                                                                                                          sida 4
 
Presentation av årets vinnare i Klubbmästerskapen
KM damer - Emma Larsson
KM D 22-70 - Emma Larsson
KM Herrar - Marcus Bolinder
KM H 22-40 - Marcus Bolinder
KM H 50 - Thomas Vide
KM H 60 - Håkan Johansson
KM H 70 - Bengt Olof Andersson
 
15. Jerker tackar och avslutar mötet.
Mötesordförande                                                  Mötessekreterare
 
Per Stane`                                                                  Christina Carlstedt
 
Justeringsman                                                          Justeringsman
 
Lisa Andersson                                                         Margareta Persson

Protokoll Styrelsemöte Strandtorps Golfklubb 210112
 
Kallade: Jerker Persson, Camilla Hoving, Christina Carlstedt-Borg ,               Lisa Andersson, Margareta Persson, Maths Abrahamsson, Tommy Andersson.
Adjungerade till styrelsen: Per Ålund, tävlingskommittén,                                  Andreas Alexandersson, Aktiebolaget.
 
1. Mötets öppnande. Närvarande Jerker Persson, Margareta Persson, Lisa Andersson, Tommy Andersson, Christina Carlstedt.
2. Godkännande av dagordning, dagordningen godkändes.
3. Val av justeringsperson. Margareta Persson valdes till justerings person.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport vi har 40.092:76  kr efter årets tävlings inkomster och utgifter.
6 Jerker och Tommy fortsätter arbetet kring överenskommelse mellan Aktiebolaget och Föreningen rörande ekonomiska avstämningar efter tävlingar och andra tillställningar.
7. Förberedande inför kommande årsmöte, punkter som diskuterades och kommer att klubbas på nästa styrelsemöte den 210216.
- verksamhetsberättelse , Ordförande hade skrivit ett förslag som diskuterades på mötet.
- ekonomisk berättelse  vår ekonomi är god och resultat vid årets slut är 40.092:76 kr.
- verksamhetsplan för 2021 fortsatt samarbete med Strandtorp Golf och Fritid AB.
-Tävlingsprogram 2021
-Klubbdag
styrelsemöte 210112                                                                  sid 2
-Engageraredag
-Vägar inom området
- budget för 2021  Kommer att fastslås på nästa styrelsemöte. Lisa kontakta Revisorerna inför årsmötet.
-  Årsmötet bestämdes till 210316,  vid nästa styrelsemöte kommer vi att bestämma om detta skall ske Fysiskt eller Digitalt .
8. Övriga frågor
9. Datum för nästa styrelsemöte. Tisdag 210216 kl 16.00 på      Lindkvistgatan 3.
10. Mötet avslutas
 
 
Ordförande                                                       Sekreterare
Jerker Persson                                                   Christina Carlstedt
 
 
Justerare
Margareta Persson            PROTOKOLL STYRELSEMÖTE STRANDTORPS GOLFKLUBB
MÅNDAG 201109 KL 17.00

Kallade: Jerker Persson, Margareta Persson, Lisa Andersson, Tommy Andersson, Christina Carlstedt, Camilla Hoving, Maths Abrahamsson, Per Åhlund Tävlingsverksamheten, Andreas Alexandersson från Bolaget.

1* Mötet öppnades, ordförande hälsade alla välkomna. Frånvarande Camilla Hoving, Maths Abrahamsson, Andreas Alexandersson , Per Åhlund deltog per telefon under punkt 9.

2* Dagordningen godkändes

3* Tommy  Andersson valdes till Justeringsperson.

4* Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

5* Ekonomisk rapport. Vi har nu 45.896 kr i kassan.

6*  Hjärtstartaren är nu på plats och förvaras inne i klubbhuset. Den första utbildningen ägde rum den 27 oktober, vidare utbildnings tillfällen kommer att ske under våren.
 Camilla tack för detta.

7* HGDF årsmöte. Mycket aktiviteter har legat nere men medlemsantalet har ökat i de flesta klubbar. Nu kommer arbete med att behålla de nya medlemmarna.

8*  Vildsvinen har återigen varit framme och bökat. ELSTÄNGSEL är nu uppsatt bakom 1:ans och 3:ans  green  och bakom 2:ans utslag, hoppas att detta hjälper.

9* Tävlingsverksamheten, Per Åhlund deltager per telefon.
Tävlingarna under säsongen har varit fullbokade vilket har varit mycket positivt. Verksamheten för nästa år är beroende av hur Corona epidemin utvecklar sig.
Förslag att höja tävlingsavgiften med 50 kr som oavkortat skall gå till prisbordet.
SM 201109

Önskemål från tävlingskommitten att fler engagerar sig och hjälper till inför nästa säsong.
Fler sponsorer önskas också.

10* Övriga frågor.
 -Årsmöte planeras till tisdag 210212 kl 18:00. Former får diskuteras närmare datum beroende på utveckling av Corona Virus.
Jerker och Tommy fortsätter att arbeta på att utveckla en verksamhetsplan för samarbetet mellan klubben och Bolaget.
11* Nästa styrelsemöte  210112 kl 17.00  Lindkvistgatan 3., hos Jerker och Margareta.
12* Mötet avslutas

Ordförande                                                    Sekreterare
Jerker Persson                                                Christina Carlstedt
Justerare
Tommy Andersson

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE  STRANDTORPS GOLFKLUBB
MÅNDAG 200928 KL 17.00
 
 
Kallade: Jerker Persson, Margareta Persson, Lisa Andersson, Tommy Andersson, Christina Carlstedt, Camilla Hoving, Maths Abrahamsson.           Per Åhlund Tävlingsverksamheten, Andreas Alexandersson från Bolaget.
 
1.                                    Mötets öppnande ordförande hälsade alla välkomna. Frånvarande Per Åhlund och Andreas Alexandersson.
 
2.                                    Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes.
 
3.                                    Val av justeringsperson: Margareta Persson.
 
4.                                    Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
 
5.                                    Ekonomisk rapport: Inga förändringar, vi väntar på faktura från Bolaget , angående kostnader  för KM.
 
6.                                    Klubbmästerskapet 200906, rekordmånga deltagare 49 stycken.
Plaketter skall beställas och delas ut till vinnarna i de olika klasserna på årsmötet. Jerker ombesörjer detta.
 
7.                                    HJÄRTSTARTARE. Kostnaden på 3.800- skall delas mellan bolaget och klubben, förhoppningsvis vill även paddeltennisen  vara med och dela på kostnaden.
- Utbildning så snart som möjligt för 12 deltagare, banpersonal representant från både bolaget och klubben.
- Placera Hjärtstartaren inne i klubbhuset, då det är stöldbegärlig egendom.
 
8.                                    Säkerhet på vägen genom området. Tommy håller kontakt med Ulf Holm på Kommunen. Förslag på hur vi vill att det kan  se ut, med skyltar och eventuellt nät.
 
9.                                    Övriga frågor.
*Vildsvins problem igen. ??
 
* söker intresserade till Valberedning, och och tävlingskommitte'.
   Förslag att skicka ut ett  E-mail till alla medlemmar med en förfrågan, då vi måste vara ute i god tid före årsmötet.
Styrelsemöte 200928                                                                                2
 
 
 
 
* Kallelse till Ordförande och HGDF möte på Björnhult GK. I person och klubb.
Ordförande Jerker Persson valdes som representant från klubben.
 
* Diskuterades att arbeta på ett samarbetsavtal med bolaget, vad gäller ekonomi t ex vid tävlingar och andra ekononomiska åtaganden. Vi måste också diskutera ekonomiska avtal för eventuella sponsorer som vi ordnar.  Jerker Person, Lisa Andersson och Tommy Andersson skall arbeta med detta.
 
* Verksamhetsplan för 2021, Årsmöte, Tävlingar, aktiviteter och Medlemsdagar skall disskuteras vid nästa möte.
 
10.                               Nästa styrelsemöte 200911, kl. 17.00 på Lindkvistgatan hos Jerker och Margareta.
 
11.                               Mötet avslutas.
 
 
 
 
Ordförande                                                              Sekreterare
Jerker Persson                                                          Christina Carlstedt
 
 
 
 
Justerare
Margareta Persson
 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE MÅNDAGEN 200831 KL 17.00
STRANDTORPS GOLFKLUBB


Kallade: Jerker Persson, Margareta Persson, Lisa Andersson, Tommy Andersson, 
Christina Carlstedt, Camilla Hoving, Maths Abrahamsson.

1.     Mötets Öppnande: Jerker Persson hälsade alla välkomna, frånvarande Lisa Andersson, Camilla Hoving och Maths Abrahamsson.

2.      Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.

3.      Val av justeringsperson: Tommy Andersson valdes.

4.      Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

5.      Ekonomisk rapport, ingen tillgänglig.

6.     Klubbmästerskap 2020. Per Åhlund deltog på telefon:
        Största antal deltagare anmälda någonsin.
        Bestämdes att 5 presentkort  på 200 kr, som gäller i Halmstad, skall inköpas att lottas ut bland deltagarna. 
        Vinnare får Parkering och plakett.
        Golfklubben bjuder på Rostbiff och potatis sallad och kaffe till deltagarna.

7.     Fadderverksamheten startade med en sammankomst varav 4 personer deltog, detta var mycket uppskattat, Vi får arbeta mer på detta. Ändra                  upplägget till nästa år.
        Förslag att ha 2 möten för nya medlemmar ett på våren och hösten.  Dessutom att  Faddrar  ställer upp om någon önskar att få guidning på banan.

8.     Hjärtstartare: Tillsammans med Bolaget  bestämdes att detta var ett måste, och att vi skulle dela kostnaderna. Förslag att även involvera Paddel            banan. Andreas tar kontakt med Camilla Hoving för att starta processen, med utbildning och placering av hjärtstartaren.

9.    Säkerhet genom området. Tommy Andersson fortsätter att arbeta med detta. Bland annat skyltning inom området.

10.  Övriga frågor: 
      Adjungerande medlem Per  Åhlund tävlingsverksamhet och Andreas Alexandersson Från Bolaget skall kallas till alla styrelsemöten.
      På banan: vara uppmärksam att alla har egen utrustning och att man inte spelar mer än 4 i en boll.

11.   Nästa styrelsemöte 200928 kl 17.00 på Lindkvistgatan hos Jerker och Margareta.

12.   Mötet avslutas.

Ordförande                                                    Sekreterare
Jerker Persson                                                Christina Carlstedt
Justerare
Tommy Andersson

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE MÅNDAGEN 20-08-03 KL. 15.00.
 
STRANDTORPS GOLFKLUBB
 
Kallade: Jerker Persson, Margareta Persson, Lisa Andersson, Tommy Andersson,
Christina Carlstedt, Camilla Hoving, Mats Abrahamsson. Även deltog Per Åhlund och
Andreas Alexandersson.
 
1. Mötets Öppnande. Jerker Persson hälsade alla välkomna. Alla kallade deltog.
2. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.
3. Val av justeringsperson. Margareta Persson valdes.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport. Inga förändringar sen senaste protokoll.
6. Rapport från tävlings-kommittén. Mycket svårt med sponsorer. Ekonomin för
tävlingar kommer att bli svårt under den närmaste framtiden.
* Ny tävling: Välgörenhets tävling över 9 hål.
– Vinsten går till vinnarens valda välgörenhetsorganisation.
– Henrik Stensson sponsrar denna tävling.
*Förslag till CUP-spel till hösten.
7. Fadderverksamhet. Första mötet idag 4 anmälda, behöver utveckla detta
7. ytterligare.
8. Rapport från Bolaget.
*Ekonomin bättre i år, Många nya medlemmar. Prognosen är uppåt för
. Bolaget.
 
• Paddelbanan eget företag, gynnar klubben.
• Parkering håller på att ses över, eventuellt kunna parkera på andra sidan
vägen, kommunen inblandad i detta .
• Säkerhet på vägen genom området, eventuellt skyltar, detta är teknik och
fritids ansvarsområde. Tommy Andersson tar tag i detta.
• Banvärdar: Skall komma ut en skrivelse.
 
Skall gå 2 och 2.
Skall ringa Securitas vid problem.
 
• Hjärtstartare: Vi är eniga att detta skulle vara bra. Camilla tar ansvar för
att reda ut. Kostnader, ansvar och utbildning.
 
Fortsättning protokoll styrelsemöte 200803
 
* Resan till Kävlinge skjutes på framtiden.
* Engageraredagen – bjuda in de som har hjälpt till på banan.
 
- liten tävling.
- klubben delar på kostnaden med bolaget.
-. datum söndag 200823 kl 10.00
 
9. Nästa möte Måndag 200831 kl 17.00 på Strandtorps Golfklubb.
 
10. Mötet avslutas.
 
Ordförande                                                               sekreterare
Jerker Persson                                                         Christina Carlstedt
 
Justerare
Margareta PerssonPROTOKOLL STYRELSEMÖTE TORSDAGEN 20-06-11.  KL 17.00
STRANDTORPS GOLFKLUBB 
Kallade: Tommy Andersson, Lisa Andersson, Margaret Persson,Jerker Persson, Camilla Hoving, Maths Abrahamsson, Christina Carlstedt, Tävlingskommitte Per Åhlund.

Mötets öppnande: Ordförande hälsade alla välkomna. Alla kallade deltog.
Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes.
Val av justeringsperson. Margareta Persson valdes.
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
Ekonomisk rapport: vi har 34.000 kr i kassan, eftersom inkosterna kommer att bli mindre under detta år, måste vi  tänka på utgifterna.
Tävlingsverksamheten under sommaren 2020. 
Golfförbundet släpper restriktionerna för tävlingar från den 1 juli 2020. 
* Fredagsgolfen kommer att starta under Juli, det har varit svårt med sponsorer under rådande omständigheter.
* Klubbmästerskapen kommer att genomföras.
* Diskutera cupspel till hösten.
Övriga frågor:   
*Klubbdag, Lägger på is i år.
* Engageraredag anordnas i Augusti-September, för alla som  har hjälp till under  året.
* Golfresan som blev inställd i våras. Disskutioner om vi skall ha en resa i September. Detta får diskuteras vidare.
Nästa möte Måndagen 20-08-03 på Strandtorps golfklubb Kl: 17.00
Mötet avslutadesOrdförande                                                                        sekreterare
Jerker Persson                                                                   Christina CarlstedtJusterare
Margareta Persson

STYRELSEMÖTE  MÅNDAGEN 20-04-20
PLATS: Strandtorps Golfklubb   Kl: 17.00.
 
 
Kallade Tommy Andersson, Lisa Andersson, Margareta Person, Christina Carlstedt, Jerker Persson, Camilla Hoving, Maths Abrahamsson.
 
1. Mötets öppnande: Ordförande  hälsade alla välkomna. Alla kallade deltog.
 
2.Godkännande av dagordning: Dagordningen Godkändes.
 
3. Val av Justeringsperson:  Tommy Andersson Valdes
 
4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
 
5. Ekonomisk rapport ingen förändrings sen föregående möte.
 
6. Övriga frågor :
* Diskutera rådande omständigheter angående  Corona infektionen. Bestämdes att vi skall följa Golfförbundets anvisningar under sällskapsspel:
- inte lyfta flaggorna
 -hålla avstånd till andra spelare
 -Scorekorten hanteras varsamt
  - Inga tävlingar tillsvidare
_  Detta innebär inga inkomster till Klubben. Vi måste därför  tänka på ekonomin.
- Golfens dag  och engageraredagen skjuts upp tillsvidare.  

* *Vildsvins aktiviteter på Golfbanan. Ordförande arbetar på detta har haft kontakt med stugföreningarna . Kontakt har också tagits med kommunen för eventuell skyddsjakt, lovat att se över detta .
Hästskons stugförening och Golfklubben har skickat in skrivelse till Hallandsposten.
Vi fortsätter att arbeta med detta problem.
 
* Andreas Alexandersson informerar angående planerat arbete på golfbanan.
    -  Kommunen vill anlägga paddelbanor mellan driving rangen och vägen. Tillägg till arrendet måste göras. Inga kostnader för klubben.
    - Ny städdag planeras om en månad
    -  Altanen skall byggas om.
    -  allmän städning, detta har diskuterats tidigare.
    -  Märka ut parkeringsplatser, eftersom folk parkerar lite hur som helst. hoppas att det får   plats fler bilar.
 
* Tommy Andersson håller fortfarande kontakt med vägverket och kommunen angående det nya vägbygget. Gällande buller och dränering som kan inkräkta på golfbanan.
 
* Inkomna skrivelser. -Inga
                                                                         
7. Datum för Nästa styrelsemöte  var bestämt till 20-05-18 på Strandtorps GK. Detta kan komma att ändras på grund av rådande omständigheter.
 
Styrelsemöte  200420                                                                                                         s 2
 8. Mötet avslutas
 Ordförande     Jerker Persson                                        Sekreterare Christina Carlstedt
 
Justerare   Tommy Andersson

Konstituerande styrelsemöte 2020-03-23
 
Kallade; Margareta Persson, Jerker Persson, Lisa Andersson, Tommy Andersson, Maths Abrahamsson, Camilla Hoving, Christina Carlstedt.
 
Närvarande; Alla kallade, Tommy Andersson på öppen telefonlinje.
 
1. Mötet öppnades av ordförande Jerker Persson.
2.  Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare för mötet valdes; Margareta Persson och Camilla Hoving.
4. Ekonomin är god.
5. Val
*  Kassör- Lisa Andersson valdes
*  Sekreterare- Christina Carlstedt valdes
* Vice Ordförande- Tommy Andersson valdes
* Firmatecknare- Ordförande Jerker Persson och Kassör Lisa Andersson, att
   tillsammans eller var för sig.
*  Ombud till Hallands golf förbund- Valdes Jerker Persson och Camilla Hoving.
6. Kommittéer
* Tävlingskommitté- Valdes Per Åhlund, Anders Kamstedt, Christer Patriksson,
     och Maths Abrahamsson.
* Programkommitté- Valdes Per Åhlund och Kjell Johansson.
* Juniorkommitté- Inga förslag, Styrelsen  utreda vidare intresse.
7. Övriga frågor
* Adjungerande till styrelsen - Tävlingskommitténs ordförande Per Åhlund
                                                   Bolagsrepresentant Andreas Alexandersson
* Vildsvin från Villmansstrand: Jerker Persson kontakt med Kommunen
                                                    Camilla Hoving , har genom arbetet kontakt
                                                     med skyddsjägare kommer att ta reda på hur
                                                     man skall gå vidare.
*  Engagerardagen - Golfklubben och Bolaget arrangera tillsammans Ordförande  Jerker Persson Tillsammans med Bolaget.
*  Golfens dag - Inspirationsdag: Styrelsen fortstter arbeta med detta.
* Bolaget  informerar om pågående idéer för utveckling.
   - Säsongskort på rangen
   - Ansluta sig till golfhäftet
   - Faiway klipparen servad, nu som ny.
   - Avvakta vidare utveckling av Coronaviruset
   - städdag tillsammans  med Golfklubben.
 
 
 
Styrelsemöte 2020-03-23                                                                    sid 2
 
* Golf resa , Golfklubben bistår med 4.500: kr . Sista anmälningsdag 10 april-20.
    Inställt pga Coronaviruset.
*  Hallands golfförbund vår möte, Skall utföras som ett web-möte. 
*   Golf klubbens stadgar kommer att ses över, Styrelsen kommer att arbeta vidare med detta.                                                                      
 
* Möteskalender , 2020 -04-20, 2020-05-18, 2020-06-11, klockan 17.00 på Strandtorp utomhus.
 
8. Mötet avslutas.
 
 
 
 
Ordförande Jerker Persson                     Sekreterare Christina Carlstedt
 
 
 
 
 
Justerare
 Margareta Persson                                 Camilla Hoving

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE STRANDTORPS GK 2020-02-26
 
 
Plats; IF Metallhuset Älesvägen 2 Halmstad
Tid:  kl 18.00
 
1. Mötes öppnades av Tommy Andersson , hölls en tyst minut för avlidna medlemmar under året.
 
2. Fastställande av röstlängd
     Mötet beslutade att närvarande medlemmar 33 personer skulle gälla som  
     röstlängd.
 
3. Fråga om mötet utlysts korrekt
    Mötet beslöt att mötet utlysts korrekt.
 
4. a. Fastställande av föredragningslista
       Föredragningslistan godkändes som den förelåg.
    b. sluttid för nomineringar till uppdrag i styrelsen.
       Sluttid vid mötets öppnande, inga nya förslag förelåg.
 
5. a. Val av mötesordförande.
         Till mötesordförande valdes Per Stanne´.
  b.  Val till Mötessekreterare.
          Till mötessekreterare valdes Christina Carlstedt.
 
6.  Val av två justerare av protokoll tillika rösträknare.
     Till justerare och rösträknare valdes Sten Bengtsson och Christer Patriksson
 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
    Verksamhetsberättelse för 2019 godkändes.
 
   Damligans verksamhetsberättelse: Lästes upp.
 
7. b  Styrelsens årsredovisning 2019.
    Ekonomiska rapporten fastställdes och lades till handlingarna.
 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019.
     Revisionsberättelsen godkändes.
 
 
ÅRSMÖTE STRANDTORP GK 2020-02-26                                           sid 2                                       
 
9. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott           respektive underskott i enlighet med balansräkning.
    Utgående balans överförs till 2020.
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.
      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande        verksamhets-räkenskaps år.
    Verksamhetsplanen godkändes.
 
12. Val
a. val av ordförande, tillika styrelseordförande för ett  (1) år.
    Till ordförande, tillika styrelseordförande för en tid av ett år valdes
     Jerker Persson.
b. val av 2 ledamöter i styrelsen för en tid av Två (2) år.
    Till ledamöter i styrelsen för en tid av två år valdes Christina Carlstedt-Borg          
     Tommy Andersson.
c. val av 1 ledamot i styrelsen för ett  (1)år.
     till ledamot i styrelsen för ett år valdes Margareta Persson.
d. val av 2 suppleanter i styrelsen för ett (1) år.
    till  suppleanter för ett år valdes   1. Camilla Hoving, 2. Maths Abrahamsson
e. Val av 2 revisorer för ett (1) år
     till revisorer valdes för ett år  Lennart Johansson och Christian Sörensson.
f.  Val av 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år. En av de  
     valda  skall utses till Ordförande.
     Till valberedning valdes Per Åhlund, Jarl Svedertun och Ivo Toncic för ett år
g. Val av 2 ombud till GDF-möte
     Beslutades att styrelsen utser ombud.
13. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner.
      Inga motioner inkomna.
 
14. Övriga frågor.
     *  Christer Patriksson , har förslag att golfklubben skall åka och spela    
        på  annan ort, och har på förslag att del av kostnaden skall bli
        sponsrad av golfklubben.
        Hänvisade till styrelsen för diskussion och vidare utredning.
      * Per Åhlund vill inte vara ensam i Tävlingskommite` efterlyser fler
          ledamöter.
      * Nästa års tävlingar kommer att ha samma utseende som under förra
         året.
 
 
ÅRSMÖTE STRANDTORPS GK 2020-02-26                            sid 3
 
15.  Årsmötet avslutas med Kaffe och smörgåstårta, efter avslutning  skall priser för tävlingar under åren 2017-2019 utdelas. Därefter skall , Christopher Svarvar informera om kommande utbildningar och kurser.
 
Mötet avslutades
 
Justeringsman                              Justeringsman
 
 
Sten Bengtsson                             Christer Patriksson
 
 
Mötesordförande                          Mötessekreterare
 
 
Per Stanne`                                     Christina Carlstedt-Borg

Strandtorps golfklubb
Protokoll: 2020-02-11
Plats: Smedjegatan 10. Oskarström
Kallade: Tommy Andersson, Lisa Andersson, Margareta
Persson, Christina Carlstedt. Adjungerande Medlem Jerker
Persson.
Närvarande alla kallade.
1. Mötets öppnande av Tommy Andersson
2. Dagordningen godkändes.
3. Margareta Persson valdes till justerare.
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Budgeten är god. Balans överförd till 2020 är 41.214:37
kr..
6. Beslutat att följa förra årets budget, kommer att redovisas på
årsmötet
7. Förberedelser för årsmötet: Samma lokal som förra året
bokad på Metallhuset. 200226 kl 18.00.
Jerker redovisar priser på smörgåstårta, beslutar att beställa på
CityGross..
Tommy skall fråga Andreas från Bolaget om att deltaga i
årsmötet.
8. Vi har erhållit beställda priser och plaketter , vilka kommer
att delas ut på årsmötet.
9. övriga frågor:
- Per Stanne vidtalad att deltaga i årsmötet.

- Tyst minut för medlemmar som gått bort under året, ingen
nämnd vid namn.
- Den officiella E-mail adressen skall spridas till kontakter i och
utanför golf klubben.
- Kolla informationen på idrott on line angående vår E-mail
adress.
- Eget postfack på Strandtorp för post till Golf klubben.
- Inga skrivelser.

Nästa möte: Måndag 2020-03-23 kl 17.00 på Lindqvistgatan 3
Halmstad
Ordförande tackade för mötet.

Ordförande Sekreterare

Tommy Andersson Christina Carlstedt

Justerare
Margareta Persson.

Strandtorps golfklubb
Protokoll: 2020-01-13 Plats: Karl Xl:s väg 19 Halmstad
Kallade: Tommy Andersson, Lisa Andersson, Margareta
Persson, Christina Carlstedt. Adjungerande Medlem Jerker
Persson.
Närvarande alla kallade.
1. Mötets öppnande av Tommy Andersson
2. Dagordningen godkändes.
3. Margareta Persson valdes till justerare.
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport; ekonomin är god.
Vi har nu erhållit pengar för årets tävlingar, dessutom betalt
10.000 kr till Bolaget för sponsring av Tee .
6. Budget för 2020. Bestämdes att följa förra årets budget med
några små justeringar.
7. Förberedelser för årsmötet: Samma lokal som förra året
bokad på Metallhuset. 200226 kl 18.00.
Vi beslutar att bjuda på Smörgåstårta och Kaffe.
Per Stanne är tillfrågad om han vill hålla i ordförandeskapet på
årsmötet.
8.Priser och plaketter för tidigare vinnare är beställda (20
stycken) och kommer att delas ut på årsmötet.
9. * Titta över stadgarna, de var antagna 2002, behöver
uppdateras. Jerker skall ta tag i detta. Styrelsen ska göra detta
efter årsmötet.

Nästa möte 200211 KL 16.00 Smedjegatan 10 Oskarström.
Ordförande tackade för mötet.

Ordförande Sekreterare

Tommy Andersson Christina Carlstedt

Justerare
Margareta Persson.


 
Protokoll: 2019-10-28             Plats: Norra vägen 9
 
Kallade: Tommy Andersson, Lisa Andersson, Margareta Persson, Christina Carlstedt. Adjungerande Medlem Jerker Persson.
 
Närvarande alla kallade.
 
1. Mötets öppnande av Tommy Andersson
 
2. Dagordningen godkändes
 
3. Margareta Persson valdes till justerare.
 
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
 
5. Ekonomisk rapport; ekonomin är god.
   - Väntar inbetalning från sommar tävling.
    - väntar räkning från Bolaget för att kunna betala sponsring  av tee. 
 
6.  Budget 2020, tas upp vid nästa möte. 
 
7. Vid Ordförande konferensen rapporterades  om det nya handikappsystemet.  Vi bör därför tillsätta en handikapp kommitté. 
-Svensk golf tidning, kommer  ut med 3 nummer under 2020. Sedan digital.
- Hallands ladies - Nationell Damlag , dåligt deltagande.  Hur kan vi inspirera fler deltagare.
 
8.K M diskuterades. Hur man skall förfara med åldersklasser och anmälningar.
 Tävlingskommittén får titta på detta.  Inbjuds till nästa möte.
 
9. Aktiviteter som gynnar medlemmarna bordlades till nästa möte.
 
10. Förenings register- Idrott on line, följa upp med nya uppgifter.
Möte 2019-10-28
11. Övriga frågor:
'-Tommy träffade representanter från kommunen, Påpekade vatten från vägen ner på slänten.
- vägen inom området, hur den kommer att användas och återställas.
Tommy kommer att följa upp detta.
* Ett idrotts nät som inte används finns på Fyllinge, skulle passa bra på Strandtorp. Tommy följer upp.
* uppföljning av Engageraredagen. Diskutera Ordning och renhållning med Bolaget. Jerker kommer att följa upp detta.
* Planering av tävlingsverksamheten. Bjuda in Tävlingskommittén till Nästa möte, då vi skall diskutera detta.
* Valberedning skall inbjudas till nästa möte.
* Titta över stadgarna, de var antagna 2002, behöver uppdateras. Jerker skall ta tag i detta.
 
Ordförande tackade för mötet. Mötet avslutades.
 
Frågor att diskutera nästa möte.
*K M åldersklasser
*Budget 2020
*Aktiviteter som gynnar alla medlemmar.
* Tävlingsverksamhet
* Valberedning
 
Nästa möte 26-11-2019 Lindkvistgatan 3. KL 16.00


Ordförande                                   Sekreterare
 
Tommy Andersson                        Christina Carlstedt
 
Justerare


Margareta Persson.

Strandtorps golfklubb
Protokoll: 2019-09-02 Plats: Strandtorps Golfklubb
Kallade: Tommy Andersson, Lisa Andersson, Margareta
Persson, Christina Carlstedt. Adjungerande Medlem Jerker
Persson.
Närvarande alla kallade.
1. Mötets öppnande av Tommy Andersson
2. Dagordningen godkändes
3. Margareta Persson valdes till justerare.
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport; ekonomin är god.
- Väntar utbetalning från sommar tävling.
- väntar räkning från Bolaget för utbetalning av
tee box,
6. Jerker gick igenom svaren från grupparbeten på
engageraredagen. Tidigare utsänt.
Tommy och Jerker skall gå igenom förslagen med Bolaget-
Andreas och Mattias.
7. Föreningsregister fylla i när vi har fått egen e-mail adress.
8. Övriga frågor
* Inbjudan till Ordförande konferens. 19-10-26 kl 9.00 på
Björnhults golfklubb.
Styrelsen beslutar att Tommy Andersson och Jerker Persson
deltar.
-
* K M gick mycket bra .
Diskutera åldersklasser under hösten
- önskan om plaketter till vinnare

Styrelsen beslutade att detta skulle inköpas.

protokoll 2019-09-02
* Tidigare rapporterade avstängning av medlem.
vid överklagan har Hallands Golfförbund beslutat att tidigare
beslut står fast.
Nästa möte 19-10-28 kl 16.00 plats Norra vägen 9 vån 3
Ordförande tackade för mötet. Mötet avslutades.
Frågor att diskutera nästa möte.
*K M åldersklasser
*Budget 2020
*Aktiviteter som gynnar alla medlemmar.
* förenings register
* rapport från Ordförande konferens.

Ordförande Sekreterare

Tommy Andersson Christina Carlstedt

Justerare

Margareta Persson.

Strandtorps Golfklubb
Protokoll   2019-07-29                   Plats: Strandtorps golfklubb
Kallade.: Tommy Andersson, Lisa Andersson, Margareta Persson. Christina Carlstedt.
Även Kallade: Andreas Alexandersson, Per Åhlund, Jerker Persson.
Närvarande: alla kallade
1. Mötet öppnades av ordförande Tommy Andersson.
2. Dagordningen Godkändes
3. Val av Justeringsperson: Margareta Persson valdes
4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Adjungerande medlem: Jerker Persson valdes till adjungerande styrelseledamot.
6. Engageraredagen Diskuterades, ansvars område och schema. Dela kostnader Bolaget och klubben 50/50. Se bilaga 1.
7. Halmstads Kommuns föreningsregister. Har fått ansöknings handlingar att fylla i. Då vi behöver E-mall adress, får detta bero till vi har denna. Skall Tas upp nästa styrelsemöte
8. Ekonomisk rapport: Lisa lämnade en skriftlig rapport. Vår ekonomi är god. 
9. Tävlingskommite: Sommartävlingarna har gått bra.
10. övriga frågor:
  Diskuterade Jerker Perssons uppgifter: -arbeta med styrelsens sida på Strandtorps golfklubbs Hemsida.
- Skapa E- mail adress.
-Baja Maja.  Tommy Andersson skall ta fram uppgifter på eventuellt Hyra eller köpa, kostnader. Dessutom var kan den i så fall placeras.
11. Nästa möte: 2019-09-02 kl : 17.00
12. ordförande tackade för mötet. Mötets avslutande .

Ordförande                                Sekreterare
 
Tommy Andersson                      Christina Carlstedt

Justerare

Margareta Persson
 

PROTOKOLL  STRANDTORPS GOLF KLUBB 2019-07-15
 
PLATS: STRANDTORPS GK   KL: 17.00
 
Närvarande: Tommy Andersson, Lisa Andersson, Margareta Persson, Christina Carlstedt.
 
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare. Beslut att välja Margareta Persson att justera protokoll.
4. Föregående godkändes och lades till handlingarna.
5. Kassör Lisa Andersson informerade om ekonomiska situationen
6. Övriga frågor:
 * SCANDINAVIAN OPEN AT HILLS. Styrelsen hade diskuterat at eventuellt sponsra resa till Scandinavian open, men p g a  svårigheter att administrera resan har styrelsen beslutat att inte gå vidare med detta.

 *Sponsor av Tee. Styrelsen beslutade att inte gå ut med en generell förfrågan, då vi anser att vi är valda att ta beslut å medlemmarna vägnar.    Styrelsen beslutade att sponsra med 10.000-Kr.
 
* Ordförande Tommy Andersson har varit i kontakt med Swedbank för att bli registrerad och ha tillgång till samtliga banktjänster.
 
* Kassör Lisa Andersson har haft kontakt med Skatteverket , ansökt om Deklarationsbefrielse.
 Föreningen har beviljats deklarations befrielse för 5 år. gällande 2018-2022.
 
* Ordförande Tommy Andersson har varit i kontakt med Halmstads Kommuns Företagsregister. Ordförande skall fylla i Kontaktpersoner och lämna in.
 
 *Vi har nu fått utbetalt till oss från Bolaget tävlingsintäckter - 4.595 Kr.
 
 *Vi har fått en skrivelse från Halmstads Golfförbund , juridiska kommitté. Lästes och lades till Handlingarna.
 
 * Bestämdes att Ordförande skall attestera reseräkningar från kassör Lisa Andersson.
 
 *Robert Makek som är suppleant har avgått men inte skriftligt avsagt sig denna post. Ordförande Tommy Andersson skall kontakta honom angående detta.
 
 *Styrelsen beslutade att  rösta in en adjungerande medlem.  Som kan arbeta med vår hemsida.
Förslag Jerker Persson.
 
 *Nästa Möte 29/7-19    Kl 17.00 på Strandtorp GK
Vid detta möte skall vi diskutera Engageraredagen .
Kallas Andreas Alexandersson, Per Åhlund, Jerker Persson.
 
Ordförande tackade för gott samarbete. Mötet avslutades.
 
 
Vid Protokollet                                                   Justerare
 
 
Christina Carlstedt                                              Margareta Persson
 
 
 
Ordförande
 
 
Tommy Andersson

Protokoll Strandtorps Golf Klubb 2019-06-10
Plats: Strandtorp GK, Klubbhuset      Tid 17:00    
Styrelsemöte 3
Närvarande: Dan Gustavsson, Lisbeth ”Lisa” Andersson, Christina Carlstedt Borg, Tommy Andersson, Jerker Persson, Margareta Persson
Adjungerade: Per Åhlund, Andreas Alexandersson
1. Mötets Öppnande. Ordf. hälsade samtliga välkomna.
2. Mötet behörigt utlyst. Godkändes.
3. Val av ordförande och sekreterare om någon saknas. Punkten lämnades utan åtgärd.
4. Justering av föregående protokoll. Förelåg inget ojusterat protokoll. 
Antekningarna från den 13 maj. Arbetsmötet inför Golfens Dag med fördelning av arbetsuppgifter. Godkändes.
5. Inbjudna adjungerade har ordet:
Per Åhlund, ordf. Tävlingskommittén redogjorde för genomförda tävlingar. Tyvärr blev den första tävlingen för året inställd p.g.a. alltför få anmälningar. Gökottegolfen blev lyckad med relativt bra antal deltagande. Till Flaggtävlingen var det så många anmälda att det fick upprättas ”väntelista” för att kunna få delta i tävlingen. Mycket positivt att det är ett så stort intresse att delta i tävlingen. Framkom i diskussionen att det är önskvärt att se över formen för Klubb Mästerskapet till nästa år. Per ska se över möjligheterna till att ha en annan form för denna tävling. Dan Gustavsson väckte tanken om att genomföra en tävling i samband med att Ishockeysäsongen startar.  Formen för denna var inte klar.
Andreas Alexandersson, ägare till Strandtorp Golf och Fritid redovisade vad som är i planen för arbeten på banan. Förutom normalt underhållsarbete av fairways och greener så kommer utslagsplatserna att komma på plats efter hand. Utslagsplatsen på    Hål 1 är färdigställt.
FARLIGT SPEL!
Andreas redogjorde för incidenter som inträffat i samband med farligt spel. Banpersonal i arbete på banan har vid flera tillfällen, under senare tid, varit ytterst nära att bli träffad av bollar som spelats ut från tee. Spelas en golfboll på ett sådant sätt att den utsätter en banarbetare, eller spelare, för fara kan det medföra avstängning från allt golfspel, på en längre tid.  
6. Skrivelser/Rapporter
Inga inkomna skrivelser redovisades.
Rapporter
Dan redovisade kontakten med Hills GK ang. kostnad för inträde i samband med Scandinavian Invitation.  Dan har också varit i kontakt med Veinge Buss för att få kostnadsförslag för abonnerande av buss till tävlingen på Hills GK.
Enkät med fråga ang. sponsring av en utslagsplats, TEE, till medlemmarna. Om en majoritet av medlemmarna är för att klubben ska sponsra en utslagsplats av medel ur klubbkassan kommer klubben att anslå ett belopp om max 10 000 kr.
I samma enkät frågas det också om intresset att följa med till Hills GK och Scandinavian Invitation-tävlingen. Priset för att följa med kommer att vara 400 kr per deltagare. I detta ingår det bussresan och inträdet till Hills GK under en tävlingsdag. Enkäten kommer att skickas ut via mail under vecka 24. Svar på både frågan om sponsring och deltagande vid resan till Hills GK ska skickas in senast den 30:e juni 2019.
Utvärderingen av arrangemangen under Golfens Dag. Det blev mycket positivt gensvar av de som kom denna dag. Det tillkom också minst 4 nya medlemmar. Andreas Alexandersson var också nöjd med hur dagen hade avlöpt.
7. Övriga frågor
Engageradag. Den 18/8-19 kl 10:00
Beslutades att de som ingår i Styrelsen, Banpersonal, Tävlingskommitténs ledamöter, ansvariga för Damligan, Strandligan och H55+(Gubbaligan), samt de som varit med och arbetat på klubben (och som bolaget bjuder in) ska bjudas in.
Tanken med dagen är att få ett utbyte av idéer kring banan, i ett kortare grupparbete, vad som är bra, vad som kan göras bättre och idéer kring utveckling av banan. Möjliga och önsketänkende! 
Sedan kommer det att genomföras en liten tävling över nio hål, för de som vill. Det kommer att serveras kaffe och fralla klockan 10:00. Efter genomförd tävling serveras det Rostbiff och potatissallad. Läsk och vatten finns också.
Kostnaderna för genomförandet av dagen och förtäring delas lika mellan Klubben och Bolaget.
Milersättning vid brukande av egen bil.
Beslutades att milersättning ska utgå med den summa som enligt Skatteverkets normer gäller för skattefri ersättning, för närvarande kr 18,50. Beslutet gäller retroaktivt från 1 mars 2019.
Ersättningen gäller om man har en sträcka som överstiger 12 km för att ta sig till en förrättning påkallad av klubben. Vanligtvis från hemmet till förrättningsplats. Kan i undantagsfall gälla med utgångspunkt från annan plats vilket ska ha godkänts av Ordförande och Kassör. 
Kommunikation inom styrelsen och med medlemmarna.
Det är viktigt att styrelsens medlemmar är uppdaterade i olika frågor som gäller klubbens verksamhet och även det som sker i och kring golfbanan. Telefon, sms och mail ska användas för att hålla samtliga uppdaterade.
I fråga om information och kommunikation med medlemmarna så kommer det att upprättas en flik på hemsidan som kommer att innehålla information från klubbens verksamhet. Önskvärt att det framgår vilka som ingår i styrelsen (kanske med bild?). Likaså att protokoll och anteckningar från styrelsen arbete och sammanträden finns att tillgå. Aktualiteter som kommer upp kan också finnas med under denna flik.
Justering av protokoll.
Det beslutades att protokoll och anteckningar från styrelsen sammankomster ska justeras vid näskommande möte med styrelsen.
Kommande möten i styrelsen.
29/7 kl 17:00 Plats Klubbhuset Strandtorp GK
2/9  kl 17:00  Plats Klubbhuset Strandtorp GK
28/10  Tid och plats beslutas senare
8 Avslutning på mötet.
Ordförande tackade för visa intresse och avslutade mötet

Ordförande            Vid protokollet


Dan Gustavsson        Jerker Persson

 

Anteckningar förda vid möte med Styrelsen för Strandtorp GK den 13 Maj 2019.
Plats: Karl XI väg 19 klockan 18:00
Närvarande: Dan Gustavsson, Lisa Andersson, Tommy Andersson, Jerker Persson, Christina Carlstedt Borg och Margareta Persson
Arbetsmöte inför Golfens Dag med fördelning om vem som gör vad.
1. Affischen trycks upp och sätts sedan upp på de platser som är aktuella bl.a. inom Högskolans Lokaler. Tommy ordnar detta. (vissa justeringar av affischens utformning görs av Jerker)
2: Dan ansvarar för puttningstävlingen och kontakten med Robert Makek för utformningen av banuppställning. Dan sätter bana. Den 25:e är Dan med fram till kl.12:00 och hanterar puttningstävlingen. Därefter är det Christina och Margareta som hanterar puttningstävlingen.
3. Tävlingen med Chippning på övningsfältet ansvara Tommy och Jerker för. Det ska under dagen alltid finnas en av utsedda ansvariga på plats för att assistera vid de olika stationerna, 3 stycken. En för långa inspel, en för pricktävling i övningskorg och en för slag över bunker.
4. Visten till puttningstävlingen, ett presentkort på 1500 kr, och ett antal golf grejer som utgör priser till chipptävlingen för max 800 kr inhandlas antingen på HK outlet, Båstad, och/eller på Dormy, Ängelholm. Tommy och Jerker ansvarar för detta. Klubben står för bränslekostnaden för transporten Halmstad-Ängelholm t.o.r.
5. Grillning av korv och hamburgare. Inköp av Hamburgare, hamburgerbröd, dressing, bostongurka, torkad lök, tomatketchup, sallad och tomater ska ordnas. Även läsk och vatten ordnas.  Lisa och Margareta ansvar för detta.
6. Dan kollar med Christopher Svarvar om kostnaden för hans medverkan för Clinic genomgångar. Kostnaden för Christophers medverkan får ej överstiga 1000 kr. 
7. Förberedelse och iordningställande av de olika aktiviteterna startar kl. 9.00. Samtliga i styrelsen ska vara på plats då.
8. Resan till Hills GK och Scandinavian Invitation den 24/8 bereds av Dan. Klubben står för kostnaden för en buss som tar 50 passagerare. Paketpriset för resa och inträde är, per person, 400kr.
9. Enligt tidigare beslut ska det skickas ut en enkät för att undersöka medlemmarnas ståndpunkt angående sponsring av ny utslagsplats på ett hål på Strandtorps GK. Om det framgår att en majoritet av de medlemmar som svara, är positiva till att sponsra en ny utslagsplats så bistår klubben med en summa av max 10000 kr.  
I samma enkät kommer det att ställas frågan om intresset av att följa med till Hills GK och Scandinavian Invitation. Positivt svar innebär att man har anmält att man följer med och ska betala 400 kr. Plats erhålls i tur och ordning som svar kommer in. Antalet är maximerat till 50 personer.    Dan ansvarar för utskick och mottagande av enkäten.
Ordförande             Vid anteckningarna        
Dan Gustavsson        Jerker Persson